DOSTĘPNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH:

Fundacja „Do dzieła” zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: fundacjadodzieła.pl, slaskajurta.pl.

Data publikacji stron internetowych:

Aktualną wersję strony fundadodziela.pl opublikowano 25.02.2024 r.

Aktualną wersję strony slaskajurta.pl opublikowano 29.02.2024 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.04.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

·       brak tekstu alternatywnego dla niektórych elementów graficznych,

·       nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają alternatywę tekstową,

·       niektóre z pól formularzy nie zawierają etykiet,

·       na stronie występują obszary o zbyt niskim kontraście,

·       niektóre elementy wykazują brak prawidłowej struktury treści,

·       CAPTCHA może powodować nieprawidłowe wyświetlanie na niektórych urządzeniach mobilnych

Przygotowanie aktualnej wersji deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 29.02.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków stron odpowiada:

Maya Mirosława Tomanik, e-mail: biuro@fundacjadodziela.pl, telefon: +48 793394930

Każdy ma prawo:

·        zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej stron lub ich elementów,

·        zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej stron lub ich elementów,

·        wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·        dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·        wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·        wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej,

·        rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, Fundacja przekaże informację na ten temat do osoby zgłaszającej, za pośrednictwem tej samej formy komunikacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Fundacja „Do dzieła”
Adres: Brzeska 35, 49-313 Lubsza
e-mail: biuro@fundacjadodziela.pl,

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Fundacja nie posiada obecnie biura. Korzysta z użyczanych obiektów o różnym stopniu dostępności.

Każdorazowo należy zapytać o ich dostępność.