STATUT
FUNDACJI „DO DZIEŁA”
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja, pod nazwą Fundacja „Do dzieła”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Mirosławę Tomanik, zwaną dalej Fundatorem, oświadczeniem objętym aktem
notarialnym z dnia 06 kwietnia 2020 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego
oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest wieś Lubsza, w powiecie brzeskim, w woj. opolskim.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami kraju.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych lub skrótem: „Do dzieła”.
Majątek i dochody Fundacji.
§ 5
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 6
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji oraz grantów,
c. odsetek bankowych,
d. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej
e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f. dochodów z majątku Fundacji,
g. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
h. pracy wolontariackiej.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Cele i zasady działania Fundacji.
§ 7
1. Celami Fundacji są:
a. animacja kultury w społecznościach lokalnych,
b. zwiększanie dostępności do kultury i edukacji,
c. wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów,
d. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
e. zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form
współpracy międzypokoleniowej,
f. wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej,
g. promocja integracji europejskiej,
h. rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego,
i. promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,
j. wspieranie mniejszości etnicznych i obcokrajowców oraz przejawów ich kultury,
k. testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury,
l. wzmacnianie i tworzenie mechanizmów partycypacji obywatelskiej,
m. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem,
n. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
o. wspieranie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w myśl idei zrównoważonego
rozwoju,
p. ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji,
q. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3, w
zakresie określonym w art. 4,. pkt 1–32a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji, kursów, targów,
wystaw, pokazów, wydarzeń, imprez, koncertów i spektakli, staży, konkursów i
wolontariatu w kraju i za granicą,
b. tworzenie i upowszechnianie utworów audiowizualnych, interdyscyplinarnych oraz
wydawnictw,
c. promocja twórców, rzemieślników i artystów zwłaszcza regionalnych, w kraju i za
granicą,
d. innowacyjne programy społeczno – kulturalne,
e. organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych itp.),
f. prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej,
g. prowadzenie badań w obszarze kultury i życia społecznego,
h. organizowanie różnych form pomocy oraz wspieranie działań mających na celu
przywrócenie poczucia własnej wartości, godności osobistej, poczucia sprawstwa
oraz służących kreowaniu postaw przedsiębiorczości i samodzielności,
i. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i sektorem gospodarczym
oraz ze środkami masowego przekazu,
j. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i sektorem gospodarczym
oraz ze środkami masowego przekazu,
k. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami, organizacjami oraz
przedstawicielami różnych krajów i społeczności w zakresie realizacji celów
statutowych,
l. pracę z dziećmi, młodzieżą, seniorami oraz grupami wykluczonymi lub zagrożonymi
wykluczeniem,
m. prowadzenie portali i stron internetowych,
n. tworzenie aplikacji, programów i innych działań opartych na nowoczesnych
technologiach oraz zdalnemu uczestnictwu.
3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego w zakresie działań wymienionych w ust 2, § 7.
4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.
Władze Fundacji
§ 8
Władzą Fundacji jest Zarząd, a ciałem doradczym Rada Programowa.
§ 9
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób.
2. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Fundator bez kadencyjności pełnionej
funkcji.
3. Rezygnację z pełnienia funkcji Zarządu można złożyć w formie pisemnej, lub wygasa
ona samoistnie w przypadku śmierci lub niezdolności do podejmowania decyzji ze
względu na stan zdrowia.
4. Nowych członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezes.
5. W przypadku zmiany Prezesa Zarządu, pozostali członkowie Zarządu wybierają jego
następcę w drodze jednomyślnego głosowania.
6. Kolejne Zarządy przekazują pełnienie swojej funkcji następcom na mocy uchwały.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu
z tytułu pełnienia funkcji.
8. Członkowie Zarządu mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych
wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
9. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd
w formie uchwały.
§ 10
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie działalnością Fundacji,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f. wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz
likwidacji Fundacji,
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – jednogłośnie.
4. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub osobiście.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
§ 11
1. Rada Programowa może mieć od jednego do pięciu członków.
2. Nowych członków Rady Programowej wybiera Zarząd.
3. Do zadań Rady Programowej należy konsultowanie merytorycznej działalności
Fundacji, a w szczególności:
a. szukanie interesujących inicjatyw, innowacji społeczno – kulturowych i
artystycznych,
b. proponowanie podmiotów oraz liderów do współpracy,
c. proponowanie kierunków rozwoju Fundacji,
d. wstępne diagnozowanie potrzeb na cele realizacji projektów Fundacji
e. doradztwo merytoryczne w projektach,
f. czuwanie nad wysoką jakością realizowanych przez Fundację inicjatyw.
Sposób Reprezentacji
§ 12
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, dwaj członkowie zarządu
działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 100 000 (stu tysięcy) złotych –
oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 13
Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla
realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim, a
także struktury organizacyjnej Fundacji.
Połączenie z inną fundacją
§ 14
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Likwidacja Fundacji
§ 15
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
§ 16
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie, w drodze jednomyślnej uchwały i
jednocześnie zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu likwidacyjnego Fundacji.
§ 17
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały na rzecz fundacji działających w Rzeczpospolitej Polskiej, o zbliżonych
celach.