Regulamin sklepu

REGULAMIN

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sklep Internetowy – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.slaskajurta.pl

2. Sprzedający – Fundacja „Do dzieła” z siedzibą w Lubszy, 49-313 ul. Brzeska 35, KRS: 0000853886, NIP: 7471917836, REGON: 386730110, nr tel. +48 793394930; adres e-mail: dodzielafundacja@gmail.com

3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

4. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej,

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Towary w Sklepie Internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Towary w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że posiada ona dla niech charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

7. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 15:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy,

8. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Kupującego, oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych udostępnianych przez Sprzedającego na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

9. Towar – rzecz ruchoma w postaci towarów przeznaczona do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na podstawie Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym,

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny obejmująca sprzedaż Towarów przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Kupującego, objętych zamówieniem na warunkach określonych niniejszym Regulaminiem,

11. Usługa Elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedającego na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem,

12. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, pozwalająca Kupującym na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego, oznaczona indywidualnym Loginem i Hasłem podanym przez Kupującego. Kupujący loguje się na swoje konto po dokonaniu uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia przechowywanie informacji o danych adresowych Kupującego, śledzenie statusu złożonego zamówienia, dostęp do historii zamówień, a także innych usług udostępnianych przez Sprzedającego.

13. Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego, umożliwiająca złożenie i zmianę zamówienia, a także wyświetlanie aktualnej wartości zamówienia,

14. Newsletter – Usługa Elektroniczna, umożliwiająca Usługobiorcom cykliczne otrzymywanie od Sprzedającego informacji w szczególności o nowościach, promocjach, dostępnych Towarach w zamian za podanie adresu email lub innych danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.

15. Treści cyfrowe – wszelkie dane, pliki wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (w tym Newsletter).

16. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych – Umowa, na podstawie której Sprzedający dostarcza Usługobiorcy Treści cyfrowe, w tym w postaci Newslettera, zgodnie z niniejszym Regulaminem,

17. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z udostępnionych Usług Elektronicznych, przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

18. Operator płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu Internetowego na rzecz Kupujących.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prowadzącym Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.slaskajurta.pl, jest Fundacja „Do dzieła” z siedzibą w Lubszy, 49-313 ul. Brzeska 35, KRS: 0000853886, NIP: 7471917836, REGON: 386730110, nr tel. +48 793394930; adres e-mail: dodzielafundacja@gmail.com (Sprzedający).

2. W Sklepie Internetowym Kupujący mogą dokonywać zakupów produktów ręcznie wykonywanych lub zdobionych (Towary), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@slaskajurta.pl, telefoniczny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00, pod nr tel. + 48 793394930, za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: www.www.slaskajurta.pl, oraz za pośrednictwem Chatbota.

4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

5. Kupujący ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupionych przez siebie Towarów w Sklepie Internetowym.

6. Sprzedający oświadcza, że wszystkie opinie o Towarach ukazujące się na stronie Sklepu Internetowego pochodzą wyłącznie od Kupujących, którzy dokonali zakupu Towarów w Sklepie Internetowym. Opinie o Towarach Sprzedający pozyskuje za pomocą systemu, który pozwala na wystawienie opinii o Towarach wyłącznie Kupującym, którzy faktycznie dokonali zakupu Towarów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

7. Sprzedający nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

8. Kupujący w celu założenia Konta Klienta dokonuje rejestracji podając dane wyszczególnione w formularzu rejestracji. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne, dobrowolne i nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając w udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego formularza zamówień. Przy zakładaniu Konta Klienta, Kupujący zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą.

III. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA KUPUJĄCYM UMÓW SPRZEDAŻY

1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.

2. Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej poprzez formularz zamówień po wcześniejszej rejestracji albo bez rejestracji i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany Towar do Koszyka. Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dowolnie i wielokrotnie dodawane lub usuwane z Koszyka.

4. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu.

5. Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży, tj. potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

6. Jeżeli proponowana treść Umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedającego wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sprzedający bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Treść Umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Treść Umowy sprzedaży udostępniana jest Kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesłanym Kupującemu dowodzie zakupu (dokument realizacji zamówienia lub faktura). Kupujący akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu realizacji lub faktury w formie elektronicznej. W celu uzyskania faktury VAT niezbędne jest przy składaniu zamówienia wskazanie, że Kupujący chce otrzymać fakturę VAT do zamówienia, a także podanie numeru NIP oraz danych firmy.

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, co Kupujący potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówień.

9. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Kupującego zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

IV. ZASADY ZAPŁATY CENY I DOSTĘPNE METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym oraz koszty dostawy są podane w kwocie brutto, zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towarów, co do których informacja przekazywana jest Kupującemu podczas składania zamówienia („Wysyłka”).

2. W razie wyboru płatności za pośrednictwem przelewu bankowego lub kartą płatniczą, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi.

3. Wybierając płatność, jedną z opcji płatności „z góry”, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia, postępując zgodnie z procedurą płatności określoną przez Operatora płatniczego. Za dzień otrzymania płatności Ceny oraz Kosztów dostawy uznaje się dzień otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez Operatora Płatniczego.

V. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

1. Czas skompletowania i przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi 2 – 3 dni robocze, liczone od dnia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia Kupującego do realizacji. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczenia zamówienia do Kupującego przez wybranego przewoźnika, który wskazany jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka” i uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy dostawy. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych. W przypadku przedłużającego się czasu dostawy Sprzedawca zobowiązuje się do kontaktu z Kupującym w celu poinformowania go o ewentualnych opóźnieniach.

2. Dostępne aktualne metody i koszty dostawy określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka”, a ponadto każdorazowo podczas procedury składania zamówienia.

3. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na Towary z jego oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpi

.

5. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W przypadku dostrzeżenia uszkodzenia Kupujący ma prawo żądać od kuriera spisania protokołu szkody.

6. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien zawiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy albo przewoźnika, który ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy w zakresie dostawy zamówionych Towarów do Kupującego.

7. Towar przechodzi na własność Kupującego w momencie odbioru przesyłki od kuriera.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZWROT TOWARÓW

1. Kupujący będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawarł umowę na odległość, uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na zasadach określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący objął Towar w posiadanie lub, w którym wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadania Towaru, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczenia Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego w Towarów.

4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wyrażonego w jeden z następujących sposobów:

a) z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu przez Sklep Internetowy formularza odstąpienia: FORMULARZ ZWROTU, następnie wydrukowanie potwierdzenia zwrotu i dołączenie go do przesyłki zwrotne

b) z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

c) pismem sporządzonym we własnym zakresie i przesłanym na adres: Fundacji “Do dzieła”, ul. Buhla 11a/3, 45-626 Opole; zaleca się tu korzystanie ze wzoru odstąpienia przekazanego Konsumentowi przez Sprzedającego, co nie jest jednak obowiązkowe;

d) pismem przesłanym wiadomością e-mail na adres: biuro@slaskajurta.pl; zaleca się tu korzystanie ze wzoru odstąpienia przekazanego Konsumentowi przez Sprzedającego, co nie jest jednak obowiązkowe;

e) z wykorzystaniem udostępnionego na stronie https://www.slaskajurta.pl/zwroty/ przycisku FORMULARZ ZWROTU, który należy uzupełnić i wysłać poprzez przycisk Prześlij formularz.

5. Sprzedający zachęca, aby odstępując od Umowy, Konsument korzystał z udostępnionego w tym celu przez Sklep Internetowy formularza odstąpienia.

6. W razie przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną zgodnie z ust. 4 lit. a), b) lub d), Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby Konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument winien zwrócić Towar, którego dotyczy oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż w 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar w sposób określony na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiana”.

10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży, jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

12. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów z zastrzeżeniem ust. 10. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanych przy odbiorze (przesyłka za pobraniem) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może wskazać numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać zwrot. W każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

15. Zwrot przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przyjęty przez Sklep Internetowy.

16. Procedura zwrotu Towaru dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiana”.

VII. WYMIANA

1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący ma prawo do wymiany Towaru na inny.

2. Wymianie podlegają tylko Towary pełnowartościowe, które nie noszą śladów użytkowania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cech i funkcjonowania.

3. Kupujący może zwrócić Towar w sposób określony na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiana”.

4. Wymieniony Towar zostanie wysłany w terminie od 3 do 5 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia wymienianego Towaru do Sprzedającego.

5. Koszty wymiany ponosi Sprzedający, z zastrzeżeniem ust.6 poniżej.

6. Jeśli Towar, na który dokonywana jest wymiana jest tańszy niż Towar wymieniany, zwrot różnicy dokonany zostaje przelewem bankowym na konto, z którego dokonano płatności w terminie do 14 dni roboczych. Jeśli Towar, na który dokonywana jest wymiana, będzie droższy od Towaru wymienianego, różnicę w cenie Kupujący uiszcza niezwłocznie po zgłoszeniu chęci wymiany.

8. Procedura wymiany Towaru dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiana”.

VIII. REKLAMACJE – BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

1. Towary dostarczane przez Sprzedającego są zgodne z Umową sprzedaży.

2. Wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych ustawy Kodeks cywilny.

3. Wobec Kupujących będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

4. W razie braku zgodności Towaru z Umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedającego roszczenie o doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedającego nadmiernych kosztów.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:

a) Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 4 zdanie 2 powyżej,

b) Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedający nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,

c) Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedający nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,

d) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,

e) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,

f) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest istotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

7. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu lub przesłany do Kupującego razem z potwierdzeniem złożenia zamówienia i przesłać go do Sprzedawcy zgodnie z ust. 8 poniżej. Skorzystanie z powyższego formularza reklamacyjnego jest dobrowolne, a zgłoszenie reklamacyjne można złożyć w dowolnej formie na dane kontaktowe Sprzedającego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany sposób jej rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym (np. faktura, paragon, potwierdzenie przelewu, dokument realizacji zamówienia itp.). Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj: FORMULARZ REKLAMACYJNY

8. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres: Fundacja “Do dzieła”, ul. Buhla 11a/3, 45-626 Opole z dopiskiem „Reklamacja Sklep Internetowy”. Sprzedający odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.

9. Przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będą przyjęte przez Sprzedającego.

10. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za zasadną.

11. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy Regulaminu stanowią wyłącznie informacje i nie mogą być traktowane jako zobowiązanie Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedający złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody lub odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu.

12. W celu ochrony Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta Unia Europejska uruchomiła Platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich – Platformę ODR (On-line Dispute Resolution) pozwalającą na pozasądowe (alternatywne) rozwiązywanie sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Link do platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

13. Szczegółowe informacji dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

IX. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących określone zostały w Polityce prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym świadczenia Usługi Newsletter, w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

2. Sprzedawca umożliwia zawieranie Umów o dostarczanie Treści cyfrowych na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

3. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności Usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.slaskajurta.pl jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

4. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

a) umożliwienie Kupującym składania zamówień, zawierania Umów sprzedaży on-line – w zakresie Towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

b) założenie i prowadzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym,

c) Koszyk,

d) Newsletter,

e) udostępnianie materiałów znajdujących się w Sklepie Internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Towarach,

f) umożliwienie przesyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego,

g) Chatbot.

5. Warunki świadczenia Usług Elektronicznych, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

a) połączenie z siecią Internet(o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 mbits/ 512 kbits, adres stały, publiczny,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna,

c) posiadanie konta poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

7. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych zostaje zawarta z chwilą założenia przez Usługobiorcę Konta Klienta, z chwilą zapisania się do Usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej Usługi Elektronicznej.

8. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta, a także polegającej na świadczeniu Usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieokreślony. W zakresie pozostałych Usług Elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowa o dostarczanie tych treści zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi Elektronicznej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

9. Usługi Elektroniczne Sprzedający świadczy nieodpłatnie. Z kolei, Usługa Elektroniczna w postaci Newslettera świadczona jest w zamian za podanie adresu email lub innych danych osobowych Usługobiorcy.

10. Usługobiorca może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać Umowę, o której mowa w ust. 7 i 8 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedającego. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, mogą również od Umowy, o której mowa w ust. 7 i 8 odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszego Regulaminu.

11. Sprzedający wypowiada Umowę o dostarczanie Usługi Elektronicznej Newsletter bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Usługobiorca nie wykazuje żadnej aktywności związanej z Usługą Elektroniczną Newsletter, przez którą rozumie się brak otwierania maili wysyłanych przez Sprzedającego przez czas dłuższy niż 12 miesięcy.

12. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili swój adres email, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących aktualnej oferty, promocji, nowości.

13. Korzystanie z Usługi Newsletter możliwe jest po podaniu przez Usługobiorcę danych osobowych, akceptacji checkboxa i kliknięciu przycisku subskrybuj. Usługa Newsletter dostarczana będzie drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres mailowy.

14. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Treści cyfrowych, Usługobiorca wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych. Usługobiorca może odstąpić od tej umowy także bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowych. Odstąpienie od Umowy od dostarczenie Treści cyfrowych następuje poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.

15. Jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych, Usługobiorca może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemywa się, że brak zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści cyfrowych, istniał w chwili jego dostarczenia. W przypadku dostarczania Treści cyfrowych w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych miałby być dostarczany domniemywa się, że brak zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych wystąpił w tym czasie.

17. Usługobiorca ma obowiązek współpracy ze Sprzedającym, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowych z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Usługobiorcy. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 16 powyżej nie mają zastosowania.

18. Roszczenia, które przysługują Usługobiorcy w przypadku niezgodności Treści cyfrowych z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych określają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

19. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usługi Elektronicznej. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pocztą elektroniczną na adres: biuro@slaskajurta.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny siedziby Sprzedającego: ul. Buhla 11a/3, 45-626 Opole.

20. Zaleca się, aby w opisie reklamacji zawrzeć oznaczenie Usługobiorcy oraz wskazać okoliczności uzasadniające jej złożenie. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

21. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sprzedający zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

22. Sprzedający zastrzega możliwość dokonania zmiany w Newsletterze w ważnych przypadkach w szczególności takich jak zmiana strategii Newslettera, ulepszanie go, dostosowywanie do aktualnej strategii biznesowej Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający poinformuje Usługobiorcę o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia, na adres mailowy wskazany przez Usługobiorcę podczas zawierania Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych. Usługobiorca może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez klikniecie w link „anuluj subskrypcję” podany w treści maila.

23. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przedstawiona została w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

24. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

a) Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies,

b) Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których informuje o przebiegu realizacji zamówienia.

1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.slaskajurta.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.

2. Sklep Internetowy jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Regulamin oraz Umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4. Zapis ust. 3 powyżej nie prowadzi jednak do pozbawienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochrony przyznanej im na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w kraju miejsca zwykłego pobytu Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedającego.

5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny na podstawie prawa polskiego. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochrony przyznanej im na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.

Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie zgodnie z przepisami powyższej ustawy. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

Załączniki:

1. Formularz zwrotu

2. Formularz reklamacji

3. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

4. Polityka prywatności.